Persondatapolitik

Information om behandling af dine personoplysninger

Oplysninger om hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med undersøgelsen ”Vi tester Danmark”.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter man os?

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen og den efterfølgende behandling af resultaterne fra undersøgelsen.

Vores kontaktoplysninger er:

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 32683268
E-mail: serum@ssi.dk

2. Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig

SSI’s myndighedsopgave efter sundhedslovens § 222, er bl.a. at indgå i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme, herunder i form af overvågning og monitorering af smitsomme sygdomme. ”Vi Tester Danmark” er en undersøgelse, der har til formål at screene for antistoffer mod COVID-19 på nationalt plan.

Verden står midt i en pandemi med en ny virus (SARS-CoV-2) og sygdom (COVID-19). Sygdommen kan være alvorlig med betydelig risiko for hospitalsindlæggelse, respiratorbehandling og død, særligt i visse risikogrupper. Ny viden antyder, at der kan optræde senfølger, herunder hovedpine, træthed, led- og lungesymptomer. Pandemien udvikler sig stadig på verdensplan, og virus cirkulerer også fortsat i Danmark.


På trods af stigende smittetal, har kun en mindre andel af befolkningen været smittet med COVID-19 og kan have udviklet immunitet. Virus vil derfor hurtigt, som vi ser pt., kunne blusse op og brede sig med en ny bølge til følge. For at kontrollere epidemien fremover, er det nødvendigt med styringsredskaber, der med så små indgreb som muligt kan forhindre betydelig stigning i sygdomsforekomsten. Dette kræver detaljeret viden om, hvem der er i risiko for at blive smittet, hvem der er smittebærere uden symptomer, og hvem der er i risiko for at blive alvorligt syg.


Undersøgelsen er også vigtig for at få viden om senfølger og om varigheden af immunitet efter smitte. Undersøgelsen foretages derfor for at få viden om andelen af personer, der har dannet antistoffer mod SARS-CoV-2 i befolkningen. På den måde kan vi opnå kendskab til graden af flokimmunitet, der er afgørende for at understøtte sundhedsmyndighedernes risikovurdering og håndtering af nye, større smitteudbrud.

3. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Såfremt du svarer på spørgeskemaet, behandler vi dine svar på spørgsmålene. Hvilke oplysninger, vi behandler, vil afhænge af dine svar.

Hvis du tager imod tilbuddet om at få gennemført en antistoftest, vil vi endvidere behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger, herunder:
  • Postnummer
 • Almindelige, fortrolige personoplysninger, herunder:
  • CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger i form af:
   • svar på, om du har været smittet med COVID-19 (resultat af eventuel antistoftest).

Foruden de ovennævnte oplysninger vil SSI endvidere, via offentlige registre, trække en række yderligere personoplysninger om dig, for eksempel alder, køn og socioøkonomisk baggrund. Dette vil SSI gøre, når det er nødvendigt for SSI’s arbejde med og indsats i forhold til at overvåge og hindre smittespredning af COVID-19.

Det er generelt SSI’s opgave at overvåge og bekæmpe sygdomsspredning, jf. sundhedslovens  § 222.

Vi behandler således personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens2 artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens3 § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne kan videregives til forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig betydning under forudsætning af, at relevante tilladelser er indhentet og lovgivning iagttaget. En sådan videregivelse kan ske i medfør af databeskyttelseslovens § 10.

SSI anvender databehandlere, herunder Region Hovedstaden og Sundhedsdatastyrelsen, til at behandle personoplysninger på vores vegne. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

SSI overfører ikke personoplysningerne til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi modtager oplysninger fra dig selv. Vi kan endvidere modtage yderligere oplysninger om dig, for eksempel alder, køn og socioøkonomisk baggrund, fra offentlige registre, når det skønnes nødvendigt for SSI’s arbejde med og indsats i forhold til at overvåge og hindre smittespredning af COVID-19.

7. Opbevaring af personoplysninger om dig
Spørgeskemaerne, dit CPR-nummer og resultatet af en eventuel antistoftest vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for udførelsen af undersøgelsen dog senest 31/12/2023. Oplysningerne vil herefter blive slettet eller anonymiseret.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SSI, gerne via e-boks.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Sundheds- og Ældreministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle Ginnerup-Nielsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: databeskyttelse@sum.dk

Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Lovbekendtgørelse nr. 903 af den 26. august 2019 af sundhedsloven med senere ændringer.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).
3 Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Spørgsmål og svar

 • Det vigtigste ved testen er det bidrag, man giver til ny viden om sygdommen.
  Som deltager får man en indikation af om man har været smittet ved at tage en antistoftest.
  Der kan dog være både falsk positive og falsk negative svar. 
 • Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal ændre sin adfærd, hvis man f.eks. ser, at man har antistoffer. Så skal man fortsat følge alle myndighedernes anbefalinger.
 • Antistoftesten har en sensitivitet omkring 93%. Det vil sige hvis 100 personer der har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 7 personer få et negativt svar, selv om de har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk negativ. 
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • Ja. Podning i hals, næse eller svælg påviser smitte med ny Coronavirus. Vi ved, at nogle ikke danner antistoffer nok til at det kan måles, desuden har hjemme test ikke en følsomhed på 100%  så man kan godt have haft coronavirus selvom testen er negativ.
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • En positiv antistoftest tyder på, at du på et tidspunkt har været smittet med ny coronavirus og har dannet antistoffer mod virus. 
 • På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om ny coronavirus til med sikkerhed at sige, at du er immun overfor fremtidig smitte med ny coronavirus.
 • Det er derfor vigtigt fortsat at følge myndighedersnes anbefalinger om at holde afstand og overholde de hygiejniske retningslinjer
 • En positiv antistoftest betyder ikke at du er smittet med ny coronavirus lige nu.
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • Nej, der er ingen grund til at blive gentestet.
 • Der er ikke tale om en diagnostisk test, men en test der skal hjælpe med sygdomsovervågning. 
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Antistof niveauet kan falde over tid og desuden er de antistof hjemmetest, der er brugt i undersøgelsen en hurtig test, som ikke har 100% følsomhed.  Derfor kan man godt teste negativ for antistoffer, selvom man har været syg med COVID-19.
 • Det kan variere hvornår antistoffer dannes efter smitte med ny coronavirus og hvor længe de kan spores i blodet.
 •  
 • Antistoffer er et tegn på at man har tidligere har haft infektion med coronavirus og man kan derfor fortsætte med at gå på arbejde. 
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Du skal isolere dig og kontakte egen læge mhp. henvisning til podning. Derudover skal du fortsat følge myndighedernes retningslinier uanset hvad din antistoftest viser
 • Ja. Vi kan statistisk justere for falsk positive og falsk negative svar. Når vi har mange deltagere bliver det enkelte svar mindre vigtigt. Vi kan stadig få sikre konklusioner. 
 • Vi indsamler viden på befolkningsniveau og stiller ikke diagnoser.
 • Nej. Vi kender følsomheden på de testkit vi har udsendt, og kan dermed statistisk justere for denne i de angivne svar.

Oplysninger om hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med undersøgelsen ”Vi tester Danmark”.

Læs dem her