Sammen tester vi Danmark
for antistoffer

”Vi tester Danmark” er et nationalt overvågningsprojekt, hvis formål er at opnå viden om smitte og immunitet med Ny Coronavirus med henblik på at forbedre vores viden om COVID-19 epidemiens greb i Danmark.

Nyt fra Vi tester Danmark

17. maj 2021

Markant flere antistoffer blandt udsatte grupper og i udsatte boligområder

Forskningsprojektet ”Vi tester Danmark” er nu færdig med sin anden fase hvor der blev samlet data ind fra udsatte grupper og i udsatte boligområder. Det har ført til to studier, der har undersøgt forekomsten af antistoffer udvalgte steder i samfundet.

Det ene studie har set på forekomsten blandt udsatte grupper, herunder prostituerede og hjemløse, i Danmark. Det andet undersøgte, hvor mange borgere i visse boligområder, der havde antistoffer mod covid-19. Fælles for dem begge er, at resultaterne viser markant højere forekomst af antistoffer begge steder.

I efteråret 2020 indsamlede forskergruppen bag ”Vi tester Danmark” data fra 21 lokaliteter i Danmark. Blandt dem herberger og væresteder. I alt 827 brugere samt medarbejdere fik tilbud om en hurtigtest for antistoffer og udfyldte et spørgeskema. Studiet viser, at 6,7% havde antistoffer. Det var mere end to gange højere end baggrundsbefolkningen i denne periode. Særligt prostituerede havde en øget risiko.

I januar 2021 gennemførte forskergruppen en tilsvarende undersøgelse i 13 udsatte boligområder, blandt andre Gellerupparken, Vollsmose og Mjølnerparken. I denne del af undersøgelsen deltog 13.279 personer. Her fandt man, at hele 17,3% af deltagerne havde antistoffer mod coronavirus. Det tal er tre gange højere end tallet fra baggrundsbefolkningen i samme periode. Studiet viste, at det at bo mange generationer i samme husstand samt størrelsen af husstanden øger risikoen for at blive smittet.

Læs studierne på pre-print serveren MedRxiv:

 

Vi Tester Danmarks fase 2 er finansieret af TrygFonden og HelseFonden.

17. december 2020

Næsten en halv million danskere deltog i “Vi Tester Danmark”. Nu går fase 2 af projektet i gang

Første fase af det store forskningsprojekt ”Vi tester Danmark” har afsluttet indsamlingen af data. I alt har 474.000 borgere udfyldt et spørgeskema og sendt svarene til Statens Serum Institut (SSI). Af dem har 322.000 borgere også udført og svaret på antistoftesten, som man kunne få sendt hjem til sig. Opgaven for eksperterne bag undersøgelsen er nu at analysere den store mængde data.

Svarene hjælper med at afklare en række vigtige spørgsmål om covid-epidemien i Danmark. Forskerne vil se på forskellige aspekter af sygdommen. Herunder hvilke symptomer, der er hyppigst, risikofaktorer for at få covid-19 og eventuelle senfølger af infektionen. Arbejdet med at analysere de mange svar er kun lige begyndt, og det vil tage flere måneder, inden de endelige resultater af undersøgelsen er klar.

De første analyser viser, at knap 1% af de borgere, der har sendt svar på antistofundersøgelsen, har antistoffer mod covid-19.

Som man måske kunne forvente var der flest, der havde antistoffer, blandt de der deltog fra Region Hovedstaden. Der var også en tendens til, at andelen af borgere, som har udviklet antistoffer, stiger i takt med alderen, men omvendt var der ikke nogen forskel mellem mænd og kvinder. De indkomne besvarelser er dog endnu ikke blevet statistisk bearbejdet, så det er for tidligt at konkludere noget endeligt.

Undersøgelse af sårbare grupper

I næste fase af undersøgelsen henvender projektgruppen sig direkte til særlige grupper i samfundet. Det er grupper, der kan forventes at være ekstra udsatte under en epidemi. Indtil nu er over 500 brugere og ansatte, som er tilknyttet herberger og væresteder i de større danske byer, blevet tilbudt en test.

I løbet af de næste måneder følger dels et tilbud om test til beboere og ansatte på plejehjem og botilbud, dels et tilbud om test til borgere af anden etnisk herkomst i udsatte boligområder.

Fase 2 af Vi Tester Danmark Projektet finansieres af TrygFonden og HelseFonden.

13. oktober 2020

Først og fremmest tusind tak for den store opbakning til projektet Vi tester Danmark. Og en stor tak til hver og en, der har svaret på spørgeskemaet – og til dem, der har udført hjemmetest og angivet svar på denne.

Som vi skrev ved starten, så havde vi et begrænset antal test til rådighed, og der har været en del, der ønskede en test, som er blevet skuffede. Vi anerkender den frustration, dette kan føre til, og undskylder for dette.

Samtidig håber vi, at de som har modtaget brev i deres e-Boks med invitation til deltagelse, stadig vil hjælpe med besvarelse af spørgeskemaet – selvom der i denne runde ikke kan udsendes flere antistoftest. For svarene i spørgeskemaet er uvurderlige for den epidemiologiske overvågning af smitten med corona virus blandt borgere i Danmark.

På teamets vegne

Vi Tester Danmark

”Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark. Formålet er at skaffe viden, så vi med større sikkerhed kan sige noget om, hvordan coronavirus påvirker den samlede danske befolkning. Jo mere vi ved, desto stærkere står vi i kampen mod COVID-19. Og vi har brug for din hjælp.

I første omgang vil en million tilfældigt udvalgte danskere over 15 år blive kontaktet via e-Boks og spurgt, om de vil være med.

”Vi tester Danmark” drives af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne. Projektet bakkes op af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en lang række interesseorganisationer.

3 SKARPE SPØRGSMÅL TIL EKSPERTERNE

Kåre Mølbak

Faglig direktør, Statens Seruminstitut

Pandemiovervågning

Lone Simonsen

Pandemiforsker, Professor

En unik mulighed for at følge epidemien.

Thomas Benfield

Overlæge, Professor

Klinisk perspektiv på Corona

Henrik Ullum

Overlæge, Professor

Antistoffer og immunitet

Lars Østergaard

Overlæge, Professor

Senfølger

Susanne Dam Paulsen

Overlæge, Professor

Tolkning af testresultater

Thea Kølsen Fischer

Forskningschef, Professor

Screening

Vi Tester Danmark Logo

Hvad indgår i Vi Tester Danmark?

Vi indsamler viden ved hjælp af et spørgeskema. Spørgeskemaet undersøger risikofaktorer og symptomer ved COVID-19.

Samtidig tilbyder vi en stor gruppe borgere muligheden for at teste, om de har antistoffer mod coronavirus i blodet.  Antistoftesten kan du selv udføre derhjemme. De første 500.000 vil herefter modtage en test.

Hvad kan vi bruge den indsamlede viden til?

Vi tester Danmark vil bidrage væsentligt til vores forståelse af, hvordan COVID-19 rammer lige netop Danmark. Projektet kommer til at spille en vigtig rolle for, hvordan Danmark skal håndtere epidemien fremadrettet.

Vi Tester Danmark Kort

Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en del af vores immunforsvar. De dannes af de hvide blodceller efter, at man har været udsat for en infektion.  Antistoffer binder sig til coronavirus og bekæmper dermed målrettet COVID-19 infektionen. Antistoffer er derfor vigtige, hvis man bliver udsat for den samme infektion flere gange. Har man antistoffer mod COVID-19, har man haft infektionen, også selv om man måske ikke har mærket symptomer. Den beskyttelse, som antistofferne forventes at give, er dog ikke nødvendigvis livslang.

Der findes flere forskellige typer antistoffer. I Vi tester Danmark undersøger vi for to typer antistoffer i blodet: IgM eller IgG. IgM antistoffer er de første antistoffer, man udvikler efter infektion. IgG antistoffer kommer senere efter infektion.

En positiv antistoftest tyder på, at din krop har dannet antistoffer imod coronavirus. Din krop har så været smittet med coronavirus og dit immunsystem har registreret denne smitte og påbegyndt dannelsen af antistoffer. 

Antistoffer er en central del af kroppens adaptive immunforsvar, og virker ved at binde sig til antigener på virus. 

Antistoffer bliver dannet af plasmaceller i bl.a. knoglemarven og lymfeknuderne, efter at kroppen kommer i kontakt med et patogen, som fx en virus eller en bakterie. 

Antigener er fremmedelementer, som sidder på ydersiden af virus. Ved hjælp af antigener kan immunforsvaret genkende hvilke virus, der skal bekæmpes.

Fremmede antigener bliver præsenteret for B-lymfocytter, der derefter deler sig til hhv. plasmaceller og B-huskeceller. Plasmaceller danner antistoffer og B-huskeceller husker det fremmede antigen. 

Ved et immunrespons vil kroppens antistoffer sætte sig på det fremmede antigen og ”inaktivere” cellen eller virussen, Koblingen mellem et antistof og den tilhørende virus vil gøre virussen synlig for andre dele af immunforsvaret, og dermed hjælpe med bekæmpelsen af virussen.  

Antistoffer hedder også immunoglobuliner (Ig) og findes i mange forskellige former. 
Ved denne antistoftest undersøger vi to centrale immunoglobuliner; IgM og IgG. 

GRaf

Immunoglobulin M (IgM) er en pentamer og det vil sige at den har fem ”arme”, som kan sætte sig på fremmede antigener. IgM er det første antistof, som bliver dannet ved en ny virussmitte og kan med sine mange ”arme” passe til flere forskellige antigener fra samme virus, der er derved større sandsynlighed for at den kan fange en ny virus. IgM er dog ikke særlig specifik og sidder dårligt fast på fremmede antigener.

GRaf

Immunoglobulin G (IgG) er en monomer, som kun har én ”arm”, der kan sætte sig på ét fremmet antigen. IgG bliver dannet senere end IgM ved et primært immunrespons, da immunsystemet vha. B-lymfocytter skal lære det fremmede antistof at kende. I et sekundært respons ved næste smitte med samme virus, vil immunsystemet producere IgG hurtigere og i større mængder end IgM og derved kan man i nogle tilfælde helt undgå at blive syg.

GRaf

Hvordan aflæses svaret af antistoftesten?

Antistoftesten indeholder to deltests, som giver svar på hvert sit antistof, nemlig IgG og IgM. Du kan se på den hvide plastikdel af testen, hvilken deltest der giver svar på hvad.

Det er vigtigt, at testene aflæses i godt lys og efter præcis 15 minutter. Hvis de aflæses i dårligt lys, vil der være større risiko for, at et negativt testresultat er forkert. Hvis de aflæses for tidligt, vil der være større risiko for, at et negativt testresultat er forkert. Hvis de aflæses for sent, vil der være større risiko for, at et positivt resultat er forkert.

Hvad betyder svaret på antistoftesten?

Du får denne test som del i en befolkningsundersøgelse, dvs. den er ikke beregnet som en egentlig diagnostisk test. Som alle antistoftest er den behæftet med en vis usikkerhed og det er en god idé  at du sammenholder testsvaret med andre resultater og/eller med om du har haft symptomer på sygdom. På trods af usikkerheden på dit resultat er det samlede resultat meget værdifuldt da vi kan korrigere for usikkerheden. 

Negativ Antistoftest

Hvis svaret på din test er ”NEGATIV”
(Én streg)

Det tyder på, at du ikke har haft infektionen. Det kan også betyde, at testen er falsk negativ. Falsk negativ betyder, at testen ikke viser antistoffer, selv om du har haft infektionen. Falsk negative svar forekommer hos cirka 7 ud af 100, der har været smittet med coronavirus. Hvis dit svar er negativt, og du ikke tidligere er podet positivt for coronavirus, er der 99% sandsynlighed for, at du ikke har haft infektionen.

Positiv Antistoftest

Hvis svaret på din test er ”POSITIVT”
(To streger)

Det tyder på, at du har haft infektionen. Det kan også betyde, at testen er falskt positiv. Falsk positiv betyder, at testen er positiv, selv om du ikke har haft infektionen. To ud af 100 personer, der ikke har været smittet med coronavirus, vil have en falsk positiv test. Om du kan regne med et positivt svar afhænger af, hvor udbredt sygdommen har været, der hvor du bor. Mellem 10 % og 50 % af positive svar vil være forkerte.

Beskytter antistoffer mod ny COVID-19 infektion?

På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om COVID-19 til med sikkerhed at sige, om du er beskyttet over for fremtidig smitte med coronavirus. Derfor anbefaler vi, at du også fremover overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af COVID-19.

Har svaret på din antistoftest betydning for, hvordan du skal forholde dig?

Uanset resultatet af antistoftesten bør du altid følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer mod COVID-19. Antistoftesten kan ikke erstatte, at du søger læge, hvis du har symptomer på COVID-19. 

HOLD MIG OPDATERET

  VI BAKKER OP OM "VI TESTER DANMARK"

  Spørgsmål og svar

  Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, kontakt os på kontakt@vitesterdanmark.dk

  • Det giver dig en ide om, hvorvidt du har været smittet. Men det vigtigste ved testen er det bidrag, man giver til ny viden om sygdommen.
   Der kan dog være både falsk positive og falsk negative svar. 
  • Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal ændre sin adfærd, hvis man f.eks. ser, at man har antistoffer. Så skal man fortsat følge alle myndighedernes anbefalinger
  • Antistoftesten har en sensitivitet omkring 93%. Det vil sige hvis 100 personer der har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 7 personer få et negativt svar, selv om de har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk negativ. 
  • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
  • Ja. Podning i hals, næse eller svælg påviser smitte med ny Coronavirus. Vi ved, at nogle ikke danner antistoffer nok til at det kan måles, desuden har hjemme test ikke en følsomhed på 100%  så man kan godt have haft coronavirus selvom testen er negativ.
  • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
  • En positiv antistoftest tyder på, at du på et tidspunkt har været smittet med ny coronavirus og har dannet antistoffer mod virus. 
  • På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om ny coronavirus til med sikkerhed at sige, at du er immun overfor fremtidig smitte med ny coronavirus.
  • Det er derfor vigtigt fortsat at følge myndighedersnes anbefalinger om at holde afstand og overholde de hygiejniske retningslinjer
  • En positiv antistoftest betyder ikke at du er smittet med ny coronavirus lige nu.
  • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
  • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
  • Nej, der er ingen grund til at blive testet igen.
  • Der er ikke tale om en diagnostisk test, men en test der skal hjælpe med sygdomsovervågning. 
  • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
  • Antistof niveauet kan falde over tid og desuden er de antistof hjemmetest, der er brugt i undersøgelsen en hurtig test, som ikke har 100% følsomhed.  Derfor kan man godt teste negativ for antistoffer, selvom man har været syg med COVID-19.
  • Det kan variere hvornår antistoffer dannes efter smitte med ny coronavirus og hvor længe de kan spores i blodet.
  •  
  • Antistoffer er et tegn på at man har tidligere har haft infektion med coronavirus og man kan derfor fortsætte med at gå på arbejde. 
  • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og måske tale med egen læge.
  • Du skal isolere dig og kontakte egen læge mhp. henvisning til podning. Derudover skal du fortsat følge myndighedernes retningslinier uanset hvad din antistoftest viser
  • Ja. Vi kan statistisk justere for falsk positive og falsk negative svar. Når vi har mange deltagere bliver det enkelte svar mindre vigtigt. Vi kan stadig få sikre konklusioner. 
  • Vi indsamler viden på befolkningsniveau og stiller ikke diagnoser.
  • Nej. Vi kender følsomheden på de testkit vi har udsendt, og kan dermed statistisk justere for denne i de angivne svar.

  Oplysninger om hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med undersøgelsen ”Vi tester Danmark”.

  Læs dem her